Παραδοτέα

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα τεύχη μελέτης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του ΣΒΑΚ

Στάδιο 2: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων

Στάδιο 3: Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων

Στάδιο 4: Aνάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων

Σχέδιο δράσης ΣΒΑΚ